இந்தியாவை உருவாக்கும் சிற்பிகளை வரவேற்கிறோம்!

வாழும் வரை கற்போம்! கற்பிப்போம்!.

இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்!

வாழும் வரை கற்போம்! கற்பிப்போம்!.

அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்!

மீனைத் தருவதை விட மீன் பிடிக்கக் கற்றுக் கொடுங்கள்!

இந்தியாவை உருவாக்கும் சிற்பிகளை வரவேற்கிறோம்!

வாழும் வரை கற்போம்! கற்பிப்போம்!.

இந்தியாவை உருவாக்கும் சிற்பிகளை வரவேற்கிறோம்!

வாழும் வரை கற்போம்! கற்பிப்போம்!.

Friday, 8 November 2019

Income Tax Calculation Utility-FY-2019-20

அன்பார்ந்த நண்பர்களுக்கு,

2018-19 ஆம் நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கிடும் எக்செல் தொகுப்பைப் பெற கீழே சொடுக்குங்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD "IT-FY-2018-19"

Saturday, 10 November 2018

Income Tax Utility-FY-2018-19

அன்பார்ந்த நண்பர்களுக்கு,


2018-19 ஆம் நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கிடும் எக்செல் தொகுப்பைப் பெற கீழே சொடுக்குங்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD "IT-FY-2018-19"

Thursday, 11 January 2018

Pay Bill -2018

அன்பார்ந்த நண்பர்களுக்கு,
வணக்கம்! ஊதியக் குழுவிற்குப் பின்னர் ஊதியப் பட்டியல் தயாரிக்க உதவும் எக்செல் தொகுப்பினைப் பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே சொடுக்குங்கள்!

Click here to download Paybill excel utility

Sunday, 5 November 2017

Income Tax Utility -FY 2017-18

அன்பார்ந்த நண்பர்களுக்கு,


2017-18 ஆம் நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கிடும் எக்செல் தொகுப்பைப் பெற கீழே சொடுக்குங்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD "IT-FY-2017-18"

Monday, 19 December 2016

Income Tax Utility-2016-17

அன்பார்ந்த நண்பர்களுக்கு,


2016-17 ஆம் நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கிடும் எக்செல் தொகுப்பைப் பெற கீழே சொடுக்குங்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD "IT-FY-2016-17"

Thursday, 14 April 2016

CCE-Latest Version

Dear Friends and Teachers,

Latest CCE E-Register is availble at the following links. Update your file to the latest version to get new features..

CCE Tamil Version    - Upto class 8  - Click here to download

CCE English Version - Upto Class 8  - Click here to download

Census File - Click here to download

Tuesday, 22 December 2015

INCOME TAX UTILITY-FY-2015-16

அன்பார்ந்த நண்பர்களுக்கு,

இந்த நிதியாண்டிற்கான வருமான வரி கணக்கிடும் எளிய எக்செல் தொகுப்பினைப் பெற கீழே சொடுக்குங்கள்!

CLICK HERE TO DOWNLOAD "IT-FY-2015-16"